مفهوم لوگو

در تصویر زیر مفاهیم به کار رفته در طراحی لوگوی خرید خاص نمایان شده 🙂